Informatieve dag voor BCC-besturen

Als radertjes in een groter geheel, zo zijn de bestuurders van de BCC-gemeenten dienstbaar aan het plaatselijke, nationale en internationale gemeenteleven. Op zaterdag 30 september kwamen zij bij elkaar voor een informatieve bestuurdersdag.

Zo’n vijfendertig bestuurders en werkgroepleden uit BCC Nederland namen deel aan een Good Governance-dag in Houten, waarop diverse bestuurlijke, financiële en praktische onderwerpen aan bod kwamen. Enkele keren per jaar organiseert BCC Nederland deze Good Governance-dagen, met aansluitend overleggen en/of workshops voor de vrijwilligers die een bestuurstaak vervullen binnen onze organisatie.

Ongeveer 35 deelnemers aan een informatieve dag voor bestuurders en werkgroepleden.

Werken met visie

Elk BCC-bestuur is binnen het eigen kerkgenootschap verantwoordelijk voor de organisatorische en financiële zaken, binnen de kaders die de leden tijdens de ledenvergadering vaststellen. Daarin zoekt het bestuur afstemming met de voorgangers en mededienaren (oudsten) van de gemeente, die verantwoordelijk zijn voor geestelijke en pastorale zaken. Het is dan ook passend dat enkele nationale oudsten aanwezig zijn om de bestuurders te bemoedigen in hun taak en hen hun visie mee te geven voor de ontwikkeling van de gemeente.

Jan-Hein Staal citeert uit de brief van apostel Paulus aan de Korinthiërs, waarin Paulus zijn medewerker Titus beschrijft als iemand die “uit eigen beweging” en “vol ijver” aan de slag gaat (2 Korinthiërs 8:17). Paulus was zich er zeer van bewust dat al het werk met nauwkeurigheid en integriteit moest gebeuren, en was “bedacht op wat goed is, niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen” (vers 21). Ditzelfde geldt ook voor ons, in deze tijd – en dat is ook de instelling waarmee de bestuurders willen werken. Een goed bestuur geeft een gezonde basis zodat het gemeenteleven kan floreren en we slagkracht hebben om het evangelie breed uit te dragen.

Lees ook: BCC-federatie – slagkracht door eenheid en duidelijkheid


Organigram van het kerkverband BCC Nederland. Ga met de muis over een onderdeel om een toelichting te lezen.

Bestuurlijke onderwerpen

Tijdens de Good Governance-dag kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Informatie en richtlijnen vanuit de werkgroep Compliance
  • Aandachtspunten in verband met ANBI-regelgeving
  • Samenwerking met de BCC-federatie
  • Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting voor de BCC-gemeenten
  • Samenwerken in kleinere groepen vanuit de verschillende besturen

Enkele onderwerpen zullen we hieronder nader toelichten.

Compliance: We ondersteunen bestuurders om aan alle relevante regelgeving te voldoen, en te werken volgens hun eigen statuut en een gedegen beleidsplan. BCC Nederland heeft een werkgroep Compliance waarin de gemeenten samenwerken bij vraagstukken rondom beleid en regelgeving, en die helpt bij het uitvoeren van goed bestuur door op verschillende onderdelen de uitvoering te toetsen. Tijdens de Good Governance-dag presenteerde de werkgroep het jaarplan en toetsing voor 2024.

ANBI-regelgeving: Als BCC-kerkgenootschappen zijn onze activiteiten gericht op het uitdragen van het christelijk geloof. De Nederlandse wetgeving noemt deze activiteiten algemeen nuttig. BCC Nederland heeft de ANBI-status aangevraagd, deze aanvraag is in behandeling.  Bij het zijn van een ANBI horen verantwoordelijkheden, daarom werken we aan bewustwording bij onze bestuurders om compliant te zijn en te voldoen aan de voorwaarden die de Nederlandse wet aan een ANBI stelt.

Samenwerking met de BCC-federatie: Voor de BCC-gemeenten vormen de internationale christelijke conferenties van BCC een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven. Ook werken we op andere vlakken met de BCC-federatie samen om onze doelen te bereiken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld het programma Bible Kids van BCC voor ons bijbelonderwijs aan kinderen, en bijbelstudieprojecten voor jeugdwerk. We maken met de BCC-federatie duidelijke afspraken over hoe we willen samenwerken op diverse gebieden.

Jan-Hein Staal is als landelijk voorganger uitgenodigd voor deze dag om zijn visie te delen en de bestuurders te bemoedigen. De pastorale visie voor het gemeenteleven heeft invloed op bestuurlijke en organisatorische zaken. Zo is het voor voorgangers belangrijk dat er passende huisvesting is voor de plaatselijke gemeente zodat het gemeenteprogramma tot zijn recht kan komen.

Betrokken bestuurders

De onderwerpen sluiten aan op de praktijk van het besturen, zo bleek uit de vragen en de gesprekken die ontstonden. Je merkt een drive onder de bestuurders om het zo goed mogelijk te maken voor de gemeenteleden, en daarbij ook zo helder en eenduidig mogelijk te communiceren. Als gemeente kunnen we heel dankbaar zijn voor de vrijwilligers die zich met zoveel verantwoordelijkheidsgevoel inzetten voor bestuurstaken.

Lees ook