BCC-federatie: Slagkracht door eenheid en duidelijkheid

Op 21 november 2021 is in Noorwegen de BCC-federatie opgericht. Dit was een historische gebeurtenis voor Brunstad Christian Church (BCC). De BCC-federatie brengt de activiteiten van de gemeente wereldwijd samen onder één internationale organisatie, met een duidelijke structuur. Dit geeft ons een sterke basis voor de komende decennia.

De BCC-federatie is een verband van organisaties die een gemeenschappelijk geloof en doel delen. De organisatie is christelijk, zonder winstoogmerk en charitatief, en is internationaal actief op diverse terreinen van het christelijke geloof.

Eenheid geeft kracht. In een wereld waarin de christelijke boodschap en christelijke waarden in twijfel worden getrokken, voelen we de verantwoordelijkheid om te laten zien hoe het vasthouden aan de leer van Jezus het leven van gezinnen, individuen en gemeenschappen positief kan beïnvloeden. Deze eenheid in overtuiging geeft ons kracht.

De nieuwe structuur van de BCC-federatie zorgt wereldwijd ook voor meer duidelijkheid en samenhang bij besluitvorming. Hierdoor kan de geloofsgemeenschap effectiever werken. De BCC-federatie biedt de organisatorische basis die we nodig hebben om de opdracht van de gemeente in deze tijd uit te voeren. Deze structuur is aangepast aan de veranderingen in de gemeente en de maatschappij en zal voldoen aan de behoeften van nu en in de toekomst.

Op 21 november 2021 werd de BCC-federatie een feit.
Informatie over wat er gebeurt binnen de BCC-federatie wordt gedeeld tijdens het online Magazine van BrunstadTV.

Opdracht en activiteiten

De BCC-federatie heeft een duidelijke opdracht die is vastgelegd in haar constitutie. Deze opdracht luidt als volgt:

 • het christelijk geloof zoals beschreven in de geloofsgrondslag van de BCC-federatie onder alle mensen te bevorderen en degenen die dat willen, te leren zich te houden aan alles wat Jezus heeft geboden;
 • de randvoorwaarden en reputatie van het christendom in de samenleving bevorderen;
 • kinderen en jongeren een positieve en gezonde christelijke omgeving bieden en gunstige voorwaarden scheppen voor de persoonlijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Constitutie van de BCC-federatie (Engels)

De activiteiten van de BCC-federatie, zoals beschreven in haar constitutie, omvatten:

 • diensten en samenkomsten, zondagsschool, lofprijzing en muziek, zegening van kinderen, doop van gelovigen, communie, bijbelonderwijs en dergelijke;
 • regionale, nationale of internationale christelijke conferenties;
 • mediaproductie, distributie en ontwikkeling;
 • missionair werk;
 • activiteiten en welzijnswerk voor kinderen en jongeren;
 • humanitaire hulp en zorg voor zieken, ouderen, eenzamen, armen en andere behoeftigen;
 • training van vrijwilligers;
 • doelinvesteringen en eigendom in, of financiering van, christelijk sociaal ondernemerschap.

Lidorganisaties van de federatie dienen zich binnen bovengenoemde activiteiten te houden.

Organisatie en besluitvorming

Binnen de BCC-federatie zijn er drie soorten lidorganisaties: gezamenlijke initiatieven, geassocieerde organisaties, en: plaatselijke gemeenten en kinder- en jeugdorganisaties. De centrale organisatie bestaat uit de hier afgebeelde organen.
Klik op de onderdelen om meer te lezen over de organen en hun beslissingsbevoegdheden bij besluitvorming.

Gezamenlijke initiatieven

Binnen de BCC-federatie zijn er belangrijke initiatieven die de hele organisatie ondersteunen. Deze gezamenlijke initiatieven hebben een zelfstandig bestuur en een eigen missie die past binnen het doel van de organisatie. Per 2022 zijn er zeven stichtingen opgericht met specifieke missies en eigen besturen:

 • BCC Media is een vitaal mediacentrum voor christelijke communicatie.
 • BCC Event organiseert de internationale conferenties en kampen van het kerkgenootschap.
 • BCC Facilities coördineert de behoefte aan kantoor- en vastgoedfaciliteiten voor de gezamenlijke initiatieven en de centrale organisatie in de BCC-federatie.
 • BCC A-team biedt jongeren van over de hele wereld culturele en ervaringsuitwisselingen in een positieve en gezonde christelijke omgeving, gebaseerd op de geloofsgrondslag van BCC.
 • BCC Music zet zich in voor de muziek als ondersteuning van de zanginhoud van BCC.
 • BCC Fund draagt bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen op de lange termijn door kapitaal te verdelen en te beheren.
 • BMS International is een zendingsorganisatie, gevestigd in de VS, en bezit en beheert zendingslocaties en -projecten over de hele wereld.

Commissies en werkgroepen

De internationale vergadering van afgevaardigden kan commissies of werkgroepen instellen voor specifieke initiatieven, vakgebieden, functies en dergelijke. De deelnemers komen uit de lidorganisaties en werken aan relevante onderwerpen binnen hun mandaat. Er zijn momenteel acht commissies:

 • Kindercommissie
 • Evenementencommissie
 • Financiële Commissie
 • Juridische Commissie
 • Controlecommissie
 • Seniorencommissie
 • Jeugdcommissie
 • Benoemingsadviescommissie

Alle commissies hebben specifieke taken en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in hun mandaat.

BCC Event organiseert christelijke conferenties en jongerenkampen.
BCC Media produceert video's en interactieve content met een Bijbelse boodschap voor kinderen en jongeren.

BCC Nederland en de BCC-federatie

BCC Nederland is een zelfstandig nationaal kerkverband met dezelfde geloofsgrondslag en doelstellingen als de BCC-federatie. Vanwege die gezamenlijke grondslag en doelstellingen vindt er samenwerking plaats met de BCC-federatie. Door duidelijke communicatie en frequente afstemming kunnen we effectief onze krachten bundelen en efficiënt gebruikmaken van mensen en middelen om onze doelen te bereiken.

BCC Nederland en de Nederlandse BCC-gemeenten hebben een aanvraag voor lidmaatschap bij de BCC-federatie in voorbereiding. De verwachting is dat dit lidmaatschap in 2024 kan worden gerealiseerd. In afwachting van lidmaatschap mag BCC Nederland al leden afvaardigen voor de internationale vergadering van de BCC-federatie.

Bekijk het jaarverslag 2022 van de BCC-federatie (Engels)
Het jaarrapport van de BCC-federatie is een van de onderwerpen waarover wordt gestemd tijdens de vergadering van afgevaardigden. Foto: BCC