Privacyverklaring

Deze website is eigendom van BCC Nederland. Om het recht op privacy te waarborgen gaat BCC Nederland zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door het kerkverband BCC Nederland en de bij haar aangesloten kerkgenootschappen (hierna: BCC Nederland). ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat BCC Nederland doet met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens.

De verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring gaat in op de volgende onderdelen:

Welke persoonsgegevens verwerken we?

BCC Nederland ontvangt persoonsgegevens via door jouw gedane donaties en uit communicatie (e-mails, brieven, contactformulier etc.). We vragen jouw toestemming wanneer we informatie gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacyverklaring. Voorbeelden van persoonsgegevens die BCC Nederland kan verwerken zijn:

  • je (achter)naam
  • je telefoonnummer
  • je geboortedatum
  • je e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

De gegevens die de BCC Nederland verwerkt zijn met name bijzondere persoonsgegevens. Daarvan is BCC Nederland zich bewust. Daarom zullen de gegevens uiterst zorgvuldig verwerkt worden.

Contactformulier

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  • je (achter)naam
  • je e-mailadres
  • eventuele overige informatie die je via het formulier verstrekt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van jouw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van BCC Nederland en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. BCC Nederland heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van BCC Nederland geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van BCC Nederland een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van deze website te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (BCC Nederland) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

BCC Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een goede en zorgvuldige uitvoering van haar taak. BCC Nederland verzamelt niet méér persoonsgegevens dan relevant om haar functie uit te oefenen. BCC Nederland verwerkt persoonsgegevens:

  • om zorg te dragen voor een goede afhandeling van de financiële administratie van de organisatie;
  • om contact met je te kunnen opnemen als je daarom vraagt;
  • voor overige communicatie.

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de bescherming van vitale belangen van mensen, of om een gerechtvaardigd belang van BCC Nederland te behartigen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw  persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de diensten. Wij houden ons aan de bewaartermijn(en) zoals door wet- en regelgeving opgelegd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten overdragen, om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te laten beperken. De AVG benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen, bezwaar tegen verwerking of beperking van de verwerking sturen naar BCC Nederland via privacy@bccnederland.nl.

BCC Nederland zal bij een dergelijk verzoek altijd om legitimatie vragen. BCC Nederland zal zo spoedig mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval word je daarvan op de hoogte gesteld.

 

Verslagen en beeldmateriaal

Deze website heeft als doel te informeren over onze geloofsgemeenschap en verslag te doen van haar activiteiten en evenementen. Dit geldt eveneens voor onze jaarverslagen, sociale media kanalen en ons videomateriaal. Wanneer personen herkenbaar in beeld zijn op foto- en videomateriaal, dan hebben zij eerder actief toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal voor communicatie en behoeve van de geloofsgemeenschap.

Mocht je achteraf van gedachten zijn veranderd, en je acht het om wat voor reden dan ook niet wenselijk dat jij en/of je kinderen herkenbaar in beeld zijn op gepubliceerde foto’s en video’s, dan kun je dit aan ons doorgeven via privacy@bccnederland.nl. We zullen hieraan altijd zoveel mogelijk tegemoet komen.

 

Beveiliging

BCC Nederland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

Als je de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via privacy@bccnederland.nl.

Als je vindt dat de privacywetgeving niet zorgvuldig is nageleefd, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Wijzigingen privacyverklaring

BCC Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Via BCC Nederland of privacy@bccnederland.nl kun je altijd navragen wat de actuele versie van de privacyverklaring is.

Bij vragen over gegevensbescherming kun je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van BCC Nederland: Dinand Veldman, via het mailadres privacy@bccnederland.nl.