Leven naar de Bijbelse boodschap bewerkt eenheid onder gelovigen
en geeft hoop en geloof voor de toekomst.

BCC Nederland is een kerkverband dat bestaat uit vier christelijke gemeenten met dezelfde geloofsgrondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC).

Centraal in onze verkondiging staat het evangelie van Jezus Christus, dat christenen aanspoort tot onderlinge eenheid, gedreven vanuit de liefde voor God en je medemensen. Dit is een uitnodiging voor iedereen die verlangt naar een leven in harmonie met God.

Dit evangelie verkondigen we op onze samenkomsten en via (digitale) communicatiekanalen, en het is onze wens dat ieder die zich tot onze geloofsgemeenschap rekent dit uitdraagt in zijn dagelijks leven.
Zo verspreiden we de blijde boodschap en geven we gehoor aan de belangrijke opdracht van Jezus: om alle volken tot zijn leerlingen te maken, hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren om zich te houden aan wat Hij heeft bevolen (Matteüs 28:19-20).

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

– JOHANNES 17:20-21

Participerend gemeenteleven

Een belangrijk deel van het gemeenteleven vindt plaats in de vier BCC-gemeenten. Meerdere keren per week organiseren zij christelijke bijeenkomsten voor diverse doelgroepen: algemene samenkomsten, jeugd- en kindersamenkomsten, Bijbelonderricht, bidstonden en zang- en muziekavonden.

Elke gemeente heeft een voorganger die samen met mededienaren (oudsten) de verantwoording draagt voor de geestelijk inhoudelijke koers. De voorgangers geven leiding aan de bijeenkomsten, waaraan alle gemeenteleden een actieve bijdrage kunnen leveren in de vorm van woordverkondiging, geloofsgetuigenissen, liederen en gebed.

Lees meer over wat wij geloven

Onze geschiedenis

Onze geloofsgemeenschap is begin jaren zestig in Nederland ontstaan, toen kleine groepen christenen enthousiast werden voor de verkondiging van evangelisten uit Noorwegen. Zij verkondigden de Bijbelse boodschap zoals opgevat door de Noorse marineman Johan Oscar Smith (1871-1943), wiens leven en werk in de loop van de twintigste eeuw uitgroeide tot een wereldwijde geloofsgemeenschap, nu bekend als Brunstad Christian Church (BCC).

De prille (huis)gemeenten die in de jaren zestig in ons land ontstonden, hebben zich inmiddels ontwikkeld tot bloeiende regionale christelijke gemeenten, met in totaal ruim 1.700 gemeenteleden in Nederland.

Lees meer over onze geschiedenis

Organisatie

In de zomer van 2022 hebben we als geloofsgemeenschap in Nederland de stap gezet om ons formeel te organiseren volgens de mogelijkheden die de Nederlandse overheid daartoe biedt: middels een kerkverband met kerkgenootschappen. In totaal zijn er vier BCC-gemeenten, verspreid over Nederland, die samen een nationaal kerkverband hebben opgericht: BCC Nederland.

Voorgangers en bestuurders voeren hun taak onbezoldigd uit. Het gemeenteleven, bestaande uit christelijke bijeenkomsten en ondersteunende activiteiten zoals kinder- en jeugdclubs, draait op de inzet van honderden vrijwilligers.

Lees meer over onze organisatie

Internationale verbondenheid

Als gemeente in Nederland weten we ons verbonden met Brunstad Christian Church (BCC) door de gemeenschappelijke geloofsgrondslag. Sinds het ontstaan van onze gemeente in Nederland nemen we actief deel aan het  internationale jaarprogramma van BCC.

Meerdere keren per jaar, vooral rond de christelijke feestdagen en in de zomerperiode, organiseert BCC internationale christelijke conferenties te Brunstad in het zuiden van Noorwegen. Veel gemeenteleden uit Nederland bezoeken het conferentie- en zendingscentrum, voor geestelijke opbouw en om geloofsgenoten uit alle werelddelen te ontmoeten.

Lees meer over de BCC-federatie

Over onze naam

BCC is de afkorting van Brunstad Christian Church. Deze naam heeft zijn oorsprong in het feit dat de locatie “Brunstad” aan de Oslofjord in Noorwegen sinds 1956 fungeert als een internationaal conferentiecentrum voor de geloofsgemeenschap. Tot op de dag van vandaag hebben de bijeenkomsten en conferenties op Brunstad een centrale rol in onze geloofsbeleving, zelfs al is de plek niet langer eigendom van de geloofsgemeenschap.

De conferentiefaciliteit aan de Oslofjord (het Oslofjord Convention Center) is de afgelopen tijd uitgebreid ontwikkeld en hier organiseert BCC Event meerdere keren per jaar conferenties, jongerenkampen, familiedagen en activiteiten voor kinderen en jongeren.

Lees meer over Brunstad