Nationale vergadering: besluiten die de hele gemeente aangaan

Minstens twee keer per jaar houdt BCC Nederland een nationale vergadering, waarop besluiten worden genomen die BCC Nederland en de BCC-gemeenten aangaan. De nationale vergadering bestaat uit 16 personen die gekozen zijn door de BCC-gemeenten.

Op 12 juni vond de halfjaarlijkse nationale vergadering van BCC Nederland plaats. Het bestuur van BCC Nederland bereidt de vergadering voor, daarbij wordt zij geholpen door de werkgroepen. De werkgroep communicatie heeft het communicatieplan 2023 uitgewerkt en de werkgroep gegevensgebruik heeft het beleid over gegevensgebruik herzien.

Belangrijkste besluiten

Dit zijn de belangrijkste besluiten van de nationale vergadering op 12 juni:

1.      Het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 zijn vastgesteld

2.      Communicatieplan 2023 is vastgesteld

3.      De begroting voor 2023 is herzien en vastgesteld

4.      Het beleid over gegevensgebruik is herzien en vastgesteld

Hieronder lichten we twee punten toe.

Communicatieplan 2023

Als BCC-gemeenten hebben we een gezamenlijke missie, die gebaseerd is op de opdracht van Jezus aan zijn discipelen in Matteüs 28:19: Het evangelie verkondigen aan alle mensen, en hen die dat willen te leren om Jezus geboden te onderhouden. We vertellen daarom graag over onze doelen en activiteiten, en willen er bewust aan werken om de positie van het christendom in de maatschappij te versterken.

Door samen te werken in de communicatie bundelen we de krachten en zetten we een duidelijke boodschap neer. BCC Nederland heeft een werkgroep communicatie met vrijwilligers die BCC Nederland en de gemeenten ondersteunt bij hun communicatie.

In het communicatieplan 2023 geeft de werkgroep advies  welke activiteiten nodig zijn om de communicatiedoelen te halen. In het plan staat ook hoeveel uren er nodig zijn om het plan uit te voeren. Het grootste deel van het plan wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Daarnaast huurt BCC Nederland ook professionele inzet in. Zo zorgen we ervoor dat de vrijwilligers goed aangestuurd en begeleid worden en dat de kwaliteit van onze communicatie blijft verbeteren. Ook zorgen we hiermee dat we snel kunnen reageren als dat nodig is.

Bijstellen begroting

Dit is het eerste jaar dat BCC Nederland al haar activiteiten uitvoert. Gaandeweg zien we dat voor sommige posten meer of minder geld nodig is. Zo laat het communicatieplan zien dat het budget voor communicatie en media niet voldoende was om onze doelen te halen. Ook voor ICT zien we dat dit jaar meer geld nodig is dan begroot, dit zijn met name opstartkosten. Het bestuur heeft de begroting herzien en voorgelegd aan de nationale vergadering. De herziene begroting is gepubliceerd op de website.

Naast bovenstaande besluiten heeft de nationale vergadering het bestuur kaders meegegeven voor de begroting van 2024 en zijn regels vastgesteld waar besturen aan moeten voldoen bij het ontvangen van giften.

Heb je vragen over de besluiten die genomen zijn op de vergadering? Mail je vraag naar info@bccnederland.nl.