Avondmaal: met diep ontzag en dankbaarheid voor Jezus

“Doe dit om Mij te gedenken,” zei Jezus Christus tijdens de laatste maaltijd met zijn discipelen, waarbij Hij het brood brak en de drinkbeker liet rondgaan (Lucas 22:14-20). Deze maaltijd wordt ‘avondmaal’ genoemd, een Bijbelse instelling die wij in onze gemeente met respect en dankbaarheid in ere houden.

Begin november kwam de gemeente in Twente bij elkaar om het avondmaal te vieren. Het breken van het brood en het drinken van de beker doen we om aan Jezus te denken, hoe Hij zich liet verbreken en zijn bloed gaf voor ons. En om de gemeenschap met Hem en met elkaar in het lichaam van Christus te bevestigen. Zijn geofferde lichaam is een krachtige vermaning voor ons. Wanneer wij deelnemen aan het breken van het brood, belijden we dat ook ons lichaam geofferd is om Gods wil te doen en wij verkondigen daarmee de dood van de Heer, totdat Hij komt.

Gemeenschapsmaaltijd

Het breken van het brood is daarom ook een gemeenschapsmaaltijd, een maaltijd waarop Jezus zich ontzettend verheugde om die samen met zijn discipelen te houden. Het versterkt de gemeenschap met Jezus en de gemeenschap tussen de gelovigen onderling en is een extra herinnering aan het verbond tussen God en ons. Door één brood te delen, getuigen wij ervan dat we leden zijn aan hetzelfde lichaam, en wanneer wij de wijn drinken, getuigen wij dat wij deelhebben aan hetzelfde lijden dat Hij in zijn vlees heeft geleden.

Lees meer over het avondmaal in onze geloofsgrondslag

Aansporing om Jezus na te volgen

Voorafgaand aan het avondmaal houden we gewoonlijk een samenkomst met opbouw vanuit de Bijbel. Voorganger Pieter begon de avond met een korte toespraak. Hij las onder andere voor uit Hebreeën 2 vers 17 en 18:  “Daarom moest Hij (Jezus) in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

Pieter spoorde ons aan om Jezus persoonlijk te leren kennen, en dat maakt ook dat we Hem in grote dankbaarheid willen navolgen. Jezus wil ons de hulp geven die we nodig hebben om te leven zoals God het bedoeld heeft.

Voorganger Pieter begint de samenkomst voorafgaand aan het breken van het brood

Op een waardige wijze deelnemen

Jezus sprak voor het breken van het brood de dankzegging uit, en zo dankte ook Pieter voorafgaand aan het breken van het brood. “Dank voor het leven dat U geleefd heeft, U leed in verzoeking en overwon. Tot voorbeeld voor ons!”

Ook voor het drinken van de wijn sprak Pieter een dankgebed uit. De wijn verwijst naar het bloed van Jezus Christus, dat voor ons vergoten is, en ons reinigt van de zonde. De apostel Paulus herinnert ons eraan om op een waardige wijze deel te nemen (1 Korinthe 11:17-34). Heb je bijvoorbeeld iets tegen andere mensen of is er iemand die je niet kunt vergeven, dan behoor je jezelf te oordelen en te reinigen voordat je deelneemt aan het avondmaal.

Wie deelneemt aan het avondmaal neemt een stukje van het brood…
…en drinkt van de beker.

Persoonlijke getuigenissen

Na het plechtige moment van brood en wijn, hoorden we bijdragen van veel gemeenteleden, jong en oud, man en vrouw, met een lied of een geloofsgetuigenis. Het avondmaal bewerkt een diep ontzag voor het volbrachte werk dat Jezus tot stand heeft gebracht door gehoorzaamheid aan de Vader. Doordat Hij zich liet verbreken hebben wij vrede gekregen, en doordat Hij zijn bloed gaf zijn wij vrijgekocht en heeft Hij de macht van zonde en satan overwonnen. Dat gedenken we graag, met waardigheid en grote dankbaarheid.

Verschillenden getuigen ervan hoe dankbaar ze zijn voor het leven en werk van Jezus Christus
Vader en zoon zingen een lied als getuigenis, om Jezus te prijzen en te eren voor wat Hij heeft gedaan.

Lees ook