Pinksteren 2023: ‘Eenheid door geloof in de zoon van God’

Het plein voor de conferentiezaal bruist als duizenden christenen vanuit de hele wereld bijeenkomen voor de BCC-pinksterconferentie. Het is tijd voor hartelijk weerzien en goede gesprekken, en tijdens de samenkomsten is de zaal helemaal gevuld.

Tijdens het pinksterweekend zijn we met ruim 10.500 gelovigen vanuit de hele wereld bij elkaar in het Oslofjord Convention Center te Brunstad (Noorwegen). Daar horen we een boodschap die ons helpt om als discipel van Jezus te leven door de kracht van de Heilige Geest.

Over de pinksterconferentie

  • 10.564 deelnemers, waaronder  1.128 Nederlanders
  • Jeugdsamenkomst op vrijdagavond
  • Twee algemene samenkomsten op zaterdag en zondag
  • Zendingsfeest met als thema ‘Eenheid door geloof in de Zoon van God’ (Efeze 4:13)
  • Informatiemagazine over o.a. ontwikkelingen rondom BCC-conferenties en verblijf op Brunstad
  • Voetbaltoernooi voor kinderen en jongeren
Duizenden christenen zijn bij elkaar voor de pinksterconferentie.

Wat is Pinksteren?

Het pinksterfeest markeert het begin van de gemeente van Jezus Christus. Tien dagen nadat Jezus was opgevaren naar de hemel, waren er ongeveer 120 discipelen, mannen en vrouwen, bij elkaar in Jeruzalem. Handelingen 2:1-4 vertelt hoe er plotseling een geluid als van een geweldige windvlaag uit de hemel kwam en dat iedereen vervuld werd met de Heilige Geest. Dit was een beslissend moment in de geschiedenis. Nu konden alle discipelen, allen die de geboden van Jezus wilden gehoorzamen, de Heilige Geest ontvangen. Samen met de Vader en de Zoon werkt de Heilige Geest op aarde eraan om mensen tot verlossing te leiden en om discipelen tot groei in Jezus Christus te brengen.

Een koor uit BCC Østfold brengt een geestelijk lied ten gehore. Foto: BCC

Zendingsfeest ‘Eenheid door geloof in de zoon van God’

Net als de eerste christenen in de tijd van Handelingen komen ook wij bij elkaar om elkaar op te bouwen in het geloof. Het hoogtepunt van het weekend is het zendingsfeest dat de gemeente in Østfold (Noorwegen) organiseerde, met als thema ‘Eenheid door geloof in de Zoon van God’. De toespraken, video’s, panelgesprekken en liederen brengen het thema duidelijk naar voren, dat ontleend is aan een vers in het vierde hoofdstuk van de Efezebrief.

“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God.Efeze 4: 11-13

Het zendingsfeest is een enorme aansporing tot een leven waarin we, door trouw te zijn aan de waarheid, in liefde kunnen groeien en één kunnen worden in Jezus Christus.

De ingezamelde giften voor dit zendingsfeest worden gebruikt voor diverse multimedia-producten waarmee het het evangelie verspreid wordt, met de focus op een digitaal kinderprogramma (Bible Kids Explorers) en een interactief Bijbelspel voor jongeren (Gate Zero).

“Het centrale in onze verkondiging is de liefde. Komen we uit de liefde, dan komen we uit God zelf,” zegt Kåre J. Smith tijdens het zendingsfeest. Foto: BCC

Vrijwilligers zetten zich in

Vrijwilligers uit diverse landen dragen hun steentje bij, onder andere door zich in te zetten voor praktische taken als toezicht, opruimdiensten en het uitdelen van de maaltijden, die we tijdens elke conferentie gezamenlijk nuttigen. Als Nederlanders hebben we 400 vrijwilligershifts gevuld.

Eén van de vrijwilligers is Titus uit BCC Gelderland. Hij helpt bij het uitdelen van een avondmaaltijd en vertelt: “De pinksterconferentie is een zegen voor mij en mijn gezin. Dankzij de verkondiging krijg ik hier de hulp die ik nodig heb om zo te leven als God dat wil, zodat het echt goed wordt thuis en overal waar ik ben.”

Titus zet zich graag in als vrijwilliger. “Ik wil mijn aandeel leveren aan alles wat hier gebeurt. Zo kan ik eraan bijdragen dat anderen hier net zo’n goede tijd mogen beleven als ikzelf!”

Het geeft een enorme saamhorigheid om met zoveel medegelovigen samen te zijn, vindt Titus. “Je leert vrienden vanuit de hele wereld kennen, je werkt met elkaar samen. Het is opbouwend om die eenheid te ervaren die over alle landsgrenzen heen gaat.”

Titus ”Het is fantastisch om hier te mogen zijn en dit mee te maken. Door me in te zetten ben ik daar een onderdeel van.”

“Één groot hoogtepunt”

Tijdens het weekend zijn er veel activiteiten voor jong- en oud. De kinderen en jongeren uit de BCC-gemeenten kunnen deelnemen aan een internationaal voetbaltoernooi en veel ouders en andere belangstellenden moedigen hen enthousiast aan.

Eén van de ouders, Franciska, vertelt wat dit weekend betekent voor haarzelf en haar gezin. “De kinderen keken er ontzettend naar uit om naar Brunstad te gaan, waar ze samen met hun vrienden zoveel leuke dingen kunnen doen!”

Franciska: “Hier hoor ik woorden van God, dat is enorm belangrijk voor mij.”

Voor Franciska zelf is het horen van Gods Woord een belangrijke drijfveer om naar de conferentie te gaan. “Tijdens een van de samenkomsten hoorden we erover om ons te richten op Gods gedachten, die ik door Gods Woord leer kennen. Door daarmee bezig te zijn leer ik hoe ik kan veranderen, zodat ik gelijk aan Jezus kan worden. Mijn verlangen is dat ik goed kan zijn voor de mensen om mij heen, en hen ook kan helpen om Jezus beter te leren kennen.”

Het is een verrijking om met zoveel christenen uit diverse landen samen te zijn, vindt Franciska. “Je merkt dat zoveel mensen allemaal hetzelfde verlangen hebben naar het goede. Voor mij is de conferentie dan ook één groot hoogtepunt: van het voetbaltoernooi voor mijn zonen, tot het informatiemagazine en het zendingsfeest; ik vond het allemaal heel mooi om mee te maken!”

Ook Lucia uit BCC Gelderland deelt eten uit voor de gezamenlijke maaltijd.
Samen eten geeft gelegenheid voor goede gesprekken na de samenkomst
Een internationaal voetbaltoernooi voor de kinderen was één van de activiteiten van dit weekend, zo wordt een conferentie waarin de Bijbel centraal staat een fijne belevenis voor het hele gezin.
Het meisjesvoetbalteam neemt haar prijs in ontvangst
Volop gelegenheid om met elkaar te spreken...
Christenen vanuit de hele wereld ontmoeten elkaar
Pret voor de allerkleinsten

Lees ook