Met oprichting van kerkgenootschappen klaar voor de toekomst

Op zondag 18 september 2022 richtten geloofsgenoten op vier locaties in Nederland vier plaatselijke kerkgenootschappen en een nationaal kerkverband op. Een historisch moment: vanaf nu is onze geloofsgemeenschap officieel geregistreerd als kerkgenootschap.


Deze mijlpaal is het resultaat van een intensief proces, waarin is gewerkt aan het vormgeven van een juridische structuur die aansluit bij hoe wij als christelijke gemeente de afgelopen decennia hebben gefunctioneerd. Hierbij is gekozen om gebruik te maken van de rechtsvorm kerkgenootschap.

In gemeente Gelderland presenteert de voorganger het beoogd bestuur voor het op te richten kerkgenootschap.

 

Voorafgaand aan de oprichting is een toelichting op eerder gedeelde documenten, die wordt gestreamd vanaf de locatie van gemeente West-Nederland naar de andere drie gemeenten. Hier in Twente.

Achtergrond

Onze geloofsgemeenschap is begin jaren zestig in Nederland ontstaan, toen kleine groepen christenen enthousiast werden voor de verkondiging van evangelisten uit Noorwegen. Zij verkondigden de Bijbelse boodschap zoals opgevat door de Noorse marineman Johan Oscar Smith (1871-1943), wiens leven en werk in de loop van de twintigste eeuw uitgroeide tot een wereldwijde geloofsgemeenschap, nu bekend als Brunstad Christian Church (BCC).

De prille (huis)gemeenten die in de jaren zestig in ons land ontstonden, hebben zich inmiddels ontwikkeld tot vier bloeiende regionale christelijke gemeenten. Deze gemeenten hadden zich echter niet formeel georganiseerd volgens de rechtsvorm die de Nederlandse overheid daarvoor biedt. Met de oprichting van vier plaatselijke kerkgenootschappen en daarnaast een nationaal kerkgenootschap (kerkverband) zijn belangrijke immateriële onderdelen vastgelegd in de statuten: onder andere de positie van de voorganger, onze geloofsgrondslag, de bestuursvorm en het lidmaatschap.   

Oprichtingsvergadering

In aanloop naar de oprichtingsvergadering nodigde de voorganger van elke gemeente de gemeenteleden uit om medeoprichters te zijn van het plaatselijke kerkgenootschap. Zodoende kwamen de genodigden op 18 september 2022 op vier locaties bij elkaar om de volgende kerkgenootschappen op te richten: BCC Gelderland, BCC Twente, BCC Groningen en BCC West-Nederland.

Overzicht

Livestream tussen vier locaties

De vier locaties waren tijdens het eerste gedeelte van de vergadering met elkaar verbonden via een livestream. Nationaal voorganger Jan Hein Staal lichtte de achtergrond toe over de keuze voor de rechtsvorm kerkgenootschap. Hij ging onder andere in op de geloofsgrondslag van de BCC-federatie, die gedetailleerd beschrijft wat wij geloven en verankerd is in de statuten, en op de taak en verantwoordelijkheden van de pastorale leiding, van de bestuurlijke leiding en van de leden. Het is duidelijk dat deze formele structuur een middel is om onze kern – de woordverkondiging en christelijke bijeenkomsten – te ondersteunen.

De toelichting van Jan Hein Staal is te volgen op de andere locaties middels een livestream.

Dankbaar voor nationale en internationale ontwikkelingen

In november vorig jaar werd de internationale BCC-federatie een feit, waarbij gemeenten en organisaties die dezelfde geloofsgrondslag onderschrijven, hun lidmaatschap kunnen aanvragen. Deze federatie zet zich onder andere in voor het werken aan een positieve en gezonde christelijke leefomgeving voor jeugd en kinderen, voor sterke en vakkundige ondersteunende diensten voor de aangesloten lidmaatschapsorganisaties, en voor het bevorderen van de randvoorwaarden en de reputatie van het christendom in de samenleving. De BCC-kerkgenootschappen in Nederland zullen een verzoek tot lidmaatschap doen bij deze federatie.

Jan Hein Staal sprak zijn dankbaarheid en vertrouwen uit over de internationale ontwikkelingen, en uitte zijn waardering voor de vele mensen die de afgelopen tijd hun schouders hebben gezet onder al het werk voor de nieuwe BCC-structuur, waaronder de nieuwe bestuursleden van de verschillende gemeenten.

 

Het bestuur van BCC Groningen heeft net als de andere besturen al veel werk verricht om de oprichting van het kerkgenootschap mogelijk te maken.

Aanwezigen richten kerkgenootschap op

Na het centrale gedeelte met livestream, ging de vergadering verder in de plaatselijke gemeenten, waarin het beoogde bestuur werd gepresenteerd. De aanwezigen die dat wilden, konden middels het tekenen van een oprichtingsverklaring medeoprichters zijn van het kerkgenootschap. Daarmee schreven ze zichzelf direct in als gemeentelid van het kerkgenootschap, en konden ze deelnemen aan de aansluitende ledenvergadering.

Middels een oprichtingsverklaring konden de aanwezigen samen het kerkgenootschap oprichten. Hier in BCC Twente.
Een van de bestuursleden van BCC Twente neemt de oprichtingsverklaringen in ontvangst.

Eerste ledenvergadering

Een belangrijk voordeel van de rechtsvorm kerkgenootschap is dat het een brede en formele inbreng vanuit de leden mogelijk maakt. Tijdens de eerste ledenvergadering konden de leden digitaal stemmen over onder andere het beleidsplan en de begroting van 2022 van hun BCC-kerkgenootschap. Daarbij stemden ze ook over de afgevaardigden voor het nationale kerkgenootschap, dat de functie van een kerkverband zal hebben voor de vier Nederlandse gemeenten. Diezelfde middag werd ook het nationale kerkgenootschap BCC Nederland opgericht door deze afgevaardigden, die elk ook de belangen van hun eigen gemeente zullen behartigen.

Ledenvergadering in BCC Twente aansluitend op de oprichtingsvergadering.
Stemmen over de voorgestelde besluiten kan digitaal via de telefoon.

Blijdschap en verwachting

Tijdens de lunch na het oprichtingsmoment was een sfeer van verwachting te merken bij de gemeenteleden. Al zal de inhoud van de christelijke bijeenkomsten blijven zoals ze gewend zijn, het geeft vertrouwen om te weten dat de formele kant van de geloofsgemeenschap is georganiseerd volgens de best passende juridische kaders. Deze nieuwe structuur is  een hulp en ondersteuning voor de toekomst en zal de eenheid en samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van zending en de organisatie van conferenties, vergemakkelijken en bevorderen. We verwachten dat de taken en bevoegdheden van de gemeenteleden  hun betrokkenheid nog verder stimuleert en ervoor zorgt dat het vastgestelde beleid breed gedragen wordt.

Deze ontwikkeling bewerkt blijdschap en enthousiasme om samen de schouders te zetten onder het vele werk dat op vrijwillige basis gebeurt, en dat nodig is om het gemeenteleven te laten floreren en de opdracht van Jezus te vervullen: om het evangelie te verkondigen onder alle volken en hen die dat willen te leren om te leven naar alles wat Hij heeft geboden (Matteüs 28:19-20). 

Napraten in BCC Gelderland onder het genot van koffie en een versnapering.
Er valt genoeg te bespreken tijdens de lunch, hier in BCC West-Nederland.

© Icons: Freepik | Good Ware | SA Family | Icongeek26 from www.flaticon.com

Gerelateerde artikelen

Statuten en beleidsplannen

Bekijk hier de statuten van de BCC-gemeenten en het nationale kerkverband.

Onze missie

Wij geloven in het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Onze missie is om de boodschap...

Kerkgenootschap in oprichting

Onze christelijke gemeente bestaat sinds het begin van de jaren zestig in Nederland. In de...