Geven naar draagkracht

Een rechtvaardig giftenmodel voor de BCC-gemeenten

Vanaf het begin van de gemeente zijn de activiteiten van de gemeente mogelijk gemaakt door giften. Om ervoor te zorgen dat de komende generaties dezelfde mogelijkheden hebben, is het nodig dat de gemeenten financieel gezond en draagkrachtig zijn. Daarbij wil BCC de inzamelingen op een zo rechtvaardig mogelijke manier organiseren.

Net als veel andere kerken en goededoelenorganisaties zijn wij voor het uitvoeren van onze missie, het zendingsbevel van Jezus, afhankelijk van  giften van mensen die deze missie graag willen ondersteunen. Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs: “Ieder moet geven wat hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of onder dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief.” 2 Korinthe 9:7.

Door deze giften konden de gemeenten in de afgelopen jaren samenkomen voor geloofsopbouw en zich inzetten voor de verspreiding van het evangelie. Om ervoor te zorgen dat de volgende generaties dezelfde mogelijkheden hebben, is een draagkrachtig en duurzaam financieel beleid nodig voor de gemeente, zowel plaatselijk, nationaal als internationaal.

Dankzij  giften kunnen we al jarenlang gebruik maken van onze gemeentelocaties voor christelijke samenkomsten en onderlinge opbouw.

Wat is een rechtvaardig giftenmodel?

BCC wil de gifteninzamelingen op een rechtvaardige manier organiseren, in overeenstemming met hoe de Bijbel over geven schrijft. Maar er kunnen verschillende meningen zijn over wat rechtvaardig is: Is het rechtvaardig dat ik hetzelfde bedrag geef als wat de anderen geven, of moet ik mijn giften aanpassen aan de mate waarin ik zelf deelneem aan de activiteiten van de gemeente? Of is het rechtvaardig om te geven op basis van mijn draagkracht?

Op verzoek van de leden heeft een projectgroep van de internationale BCC-federatie zich over deze vraag gebogen. Daarbij hebben zij onderzoek gedaan naar aspecten die van invloed zijn in de verschillende landen die ieder hun eigen financiële en fiscale kaders hebben. Het doel van het project was niet om meer inkomsten voor de gemeente te genereren, maar om de lasten eerlijker te verdelen op basis van de draagkracht van het individu.

De projectgroep leverde een goed doordacht giftenmodel op en in 2022 hebben enkele gemeenten in Noorwegen dit model in de praktijk getest. Uit de evaluatie hiervan bleek dat veel gemeenteleden het model als positief en rechtvaardig ervaren, en dat het model met name de lasten verlicht van degenen die een wat lager inkomen hebben. Het model sluit ook beter aan bij het Bijbelse uitgangspunt zoals Paulus dat in zijn brieven benoemt, namelijk dat wie meer heeft ook meer geeft en wie minder heeft geen gebrek hoeft te lijden (2 Korinthe 8:15).

Als iedereen naar vermogen bijdraagt, worden de lasten voor niemand te zwaar.  Door deze eerlijke verdeling zijn de financiën in onze gemeente op een gezonde manier geregeld, en is er budget voor de activiteiten van onze plaatselijke gemeente én de internationale conferenties. Hoe mooi is het om met zovelen uit onze gemeente samen naar de conferenties te gaan!

Mirjam (57), BCC Twente

 

Giften zijn nodig om onze doelen te realiseren, zoals het organiseren van christelijke bijeenkomsten.

Hoe werkt het giftenmodel?

Het giftenmodel gaat ervan uit dat gemeenteleden boven de 26 jaar op basis van een percentage van hun jaarinkomen bijdragen aan de budgetten van hun plaatselijke gemeente. Hoe hoog dat percentage is, stellen de leden tijdens de ledenvergadering vast. De BCC-federatie beveelt aan met de begroting binnen 10% van het gezamenlijk inkomen van de leden te blijven. Het vastgestelde geefpercentage is voor alle leden in een plaatselijke gemeente gelijk, maar het bedrag is dus voor iedereen verschillend. Zo dragen alle leden naar vermogen bij aan het geheel.

“De activiteiten die BCC organiseert zijn heel belangrijk voor mij en mijn gezin. Daarom is het voor mij vanzelfsprekend om bij te dragen in de kosten. Ik vind het giftenmodel een heel logische en eerlijke manier van gifteninzameling waarmee we met elkaar de kosten van het geheel dragen.”

Petra (43), BCC Twente

Betrokken leden

In BCC staan de missie en doelen centraal. De missie, de zendingsopdracht van Jezus, is het hoofddoel van alle activiteiten. De leden weten zich verbonden met de missie, en willen daarom graag actief bijdragen aan het uitvoeren van de missie.

De leden nemen gezamenlijk een besluit over de financiële en praktische voorstellen van het bestuur dat zelf ook door de leden gekozen is. Als een besluit is aangenomen, steunen de leden ook gezamenlijk de uitvoering van het besluit.

Als de leden instemmen met het jaarplan, de begroting en het geefpercentage, mag het bestuur verwachten dat de leden met het geefpercentage bijdragen. Zo kan de gemeente erop vertrouwen dat de begrote kosten gedekt kunnen worden.

Lees ook: Gemeenteleden en afgevaardigden stemmen over begroting 2023

In de ledenvergaderingen van eind 2022 hebben de leden ingestemd met de introductie van het nieuwe giftenmodel. Gedurende het pilotjaar 2023 worden de ervaringen met het giftenmodel geëvalueerd en waar nodig kan het model verder verbeterd worden.

In de begroting van de plaatselijke gemeente zijn de bovenstaande kosten opgenomen.

Leden van 26 jaar en jonger richten zich op hun eigen financiële doelen. Zij betalen contributie aan Active sport- en activiteitenvereniging voor deelname aan de christelijke camps van Brunstad Ungdomsklubb (BUK) en de plaatselijke kinder- en jeugdclubs die vaak wekelijks activiteiten doen. Veel jongeren van 18 jaar en ouder nemen daarnaast ook deel aan het spaarprogramma van ‘Samvirk’ (Noorse coöperatie voor huisvesting op  Oslofjord Convention Center te Brunstad) ,waarmee ze sparen voor gebruik van huisvesting op Brunstad tijdens BCC-evenementen en conferenties.

Lees meer: Toekomstvisie zet jongeren aan tot actie

“Voordat we in de ledenvergadering hebben gestemd zijn we goed geïnformeerd over het giftenmodel en de begroting voor 2023. Het is nieuw dat wij als leden stemmen over de voorstellen van het bestuur en dat gaf een grote betrokkenheid die ook bleek uit de toezeggingen! Ik ben heel blij met dit giftenmodel, ik vind het zeer rechtvaardig, want zo draagt eenieder naar vermogen bij.”

Hammo (57), BCC West-Nederland

Giftenmodel in het kort

  • Manier van gifteninzameling voor leden boven de 26 jaar.
  • Iedereen in de doelgroep geeft jaarlijks een percentage van zijn bruto jaarinkomen. Dit bedrag dekt alle kosten van de begroting van een plaatselijke gemeente, inclusief de kosten van het nationale en internationale kerkverband en de kosten voor de conferenties.
  • Het geefpercentage wordt door de leden vastgesteld in de ledenvergadering van de plaatselijke gemeente. Het geefpercentage is maximaal 10% van het totaal bruto jaarinkomen.