Bij zorgen over een kind is het belangrijk om iets te doen met het ‘niet pluis’-gevoel en de signalen die je krijgt. Het doel is om fysieke of psychische schade aan een kind te voorkomen of zo snel mogelijk te stoppen, en te zorgen dat er hulp komt.

Kindermishandeling is strafbaar volgens de Nederlandse wet. Kindermishandeling gaat ook in tegen alle waarden en principes waar wij als christelijke gemeente voor staan. Daarom komen wij in actie bij vermoedens van kindermishandeling.

Iedere burger en ieder gezin heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen. Als gemeente hebben wij geen bevoegdheid in het individuele gezin. Bij zorgen over de veiligheid van kinderen zien wij het als onze taak om afstemming te zoeken met bevoegde en professioneel hulpverlenende instanties.

BCC traint kinder- en jongerenwerkers om de stappen van de Meldcode te volgen bij vermoedens van kindermishandeling.

BCC Nederland heeft vier vertrouwenspersonen met wie je in vertrouwen kunt spreken als je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind. De vertrouwenspersoon kent de wegen naar professionele hulpverlening en kan advies geven over vervolgstappen.

Wat is?

Kindermishandeling is een verzamelnaam. Artikel 1.1 van de jeugdwet omschrijft het zo:  ‘Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.’

Geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, bijvoorbeeld ouders, gezinsleden, familieleden of huisvrienden, wordt beschouwd als huiselijk geweld. Het hoeft niet per se in het huis van het slachtoffer plaats te vinden. De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer.

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat welke stappen iemand moet nemen die wil helpen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer over de Meldcode in ons beleidsplan