Wij zijn gezegend met een grote groep kinderen en jongeren in onze gemeente. Als gemeente voelen wij verantwoordelijkheid voor hun veiligheid en welzijn. Wij willen eraan bijdragen dat zij later kunnen terugkijken op een fijne en onbezorgde kindertijd waarin zij oprecht christendom hebben kunnen ervaren. 

Bij al onze activiteiten voor kinderen en jongeren is veiligheid een voorwaarde. We zijn trots op de vele vrijwilligers die zich hier met toewijding voor inzetten.

Het beleidsplan voor veilig kinder- en jeugdwerk geeft richtlijnen aan onze vrijwilligers. De richtlijnen die gelden voor vrijwilligers van BCC Nederland worden ook aangehouden bij de gelieerde sport- en activiteitenvereniging Active.

Het beleidsplan voor veilig kinder- en jeugdwerk beschrijft:

 • richtlijnen voor een veilige en respectvolle omgeving;
 • het beleid van BCC Nederland dat is gericht op veiligheid en preventie;
 • hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling;
 • wat te doen bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik door een vrijwilliger.

Meer informatie

BCC Nederland voert een proactief beleid bij het selecteren, aanstellen én coachen van vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld door het inzetten van preventiemaatregelen, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het aanbieden van verdere training en opleiding. 

Voor de aanstelling van kinder- en jongerenwerkers stelt BCC Nederland de volgende minimale eisen: 

 1. De kinder- of jongerenwerker overlegt een recente VOG, algemeen screeningsprofiel 84 en 85. 
 2. De kinder- of jongerenwerker ondertekent en overlegt een Eigen verklaring van BCC. Hierin legt de vrijwilliger een verklaring af over zijn eigen gedrag in het verleden en over zijn bereidheid om zich in te zetten voor het preventiebeleid. 
 3. De kinder- of jongerenwerker volgt gerichte seminars en trainingen op het gebied van sociale veiligheid, waarbij de basiscursus in elk geval verplicht is. 
 4. De kinder- of jongerenwerker wordt benoemd door de pastorale leiding van de (plaatselijke) gemeente. 

BCC Nederland verwacht van haar vrijwilligers dat zij zich conformeren aan de kernwaarden van BCC Nederland. In het kader van inzet voor kinderen en jongeren gelden de volgende kernwaarden in het bijzonder: 

 • Respect voor de persoonlijke grenzen van ieder kind. 
 • Extra zorgzaamheid voor de kwetsbaren in een groep. 
 • Actief bijdragen aan een open cultuur, waarin het normaal is elkaar feedback te geven. 
 • Een leidinggevende positie gebruiken voor het welzijn van alle kinderen en geen misbruik maken van die positie. 
 • Zich inzetten voor het creëren van een respectvolle omgeving waarin ieder kind zich veilig en gewaardeerd voelt. 
 • Zich inspannen voor het nultolerantiebeleid ten aanzien van pesten, het buitensluiten van kinderen en grensoverschrijdend gedrag; dit geldt zowel fysiek als verbaal, en online.

BCC Nederland verwacht een actieve houding van de leiding door bij signalen van pestgedrag direct op te treden, de dader hierop aan te spreken, het pestgedrag te stoppen en de gepeste persoon te steunen.